Thiết kế website
 
 
Đào tạo cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo cá nhân
Kỹ năng team work
Tháng 5


Số buổi : 3 ngày
Học phí : 2.700.000


Mục tiêu và lợi ích khóa học

Khoá học này sẽ trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết để lãnh đạo và quản lý các cá nhân trong tổ chức, cơ quan một cách phù hợp; giúp học viên củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện vai trò lãnh đạo một cách hiệu quả cũng như đạt được mục tiêu thuận lợi hơn trong công việc. 

Nội dung đào tạo

Đặc điểm của nhóm công tác
 • Phân biệt nhóm và đội
 • Thế nào là xây dựng nhóm và làm việc trong nhóm
 • Xây dựng Mục tiêu và Tầm nhìn của nhóm
 • Các giai đoạn phát triển của nhóm
 • Thành lập nhóm
 • Xây dựng văn hóa trong nhóm
 • Lựa chọn người lãnh đạo
 • Phân tích vai trò của các cá nhân trong nhóm
 • Bài tập tình huống về các giai đoạn phát triển nhóm
 • Vai trò của người lãnh đạo nhóm
 • Xác định mục tiêu nhóm
 • Xây dựng nhóm
 • Phát triển nhóm
 • Giám sát họat động của nhóm và các thành viên trong nhóm

 • Các nguyên tắc trong làm việc nhóm
 • Phân chia công việc giữa các thành viên
 • Tăng cường khả năng của các cá nhân
 • Tham gia các họat động của nhóm

Bài tập tình huống

Giải quyết mâu thuẫn trong hoạt động nhóm

5.1. Các phương pháp xác đinh nguyên nhân 
 Phương pháp 5 Whys
 
 Phương pháp “Quy trình sáng tạo”

  5.2 . Qui trình giải quyết mâu thuẫn

  • Mô hình DECIDE
  • Mô hình KEPNER-TROGOE

  5.3.    Các vấn đề cần lưu ý trong việc giải quyết mâu thuẫn

   • Bài tập tình huống:

  5.4.    Các công cụ và kỹ thuật 

  - Brainstorming 
  - Mind mapping 
  - Johari window 
  - Slip Method (Các thành viên trong nhóm đưa ra các ý tưởng chung) 
  - Prioritizing 
  - Parking lots (giữ lại những vấn đề để nhóm đưa ra quyết định) 
  - Road Map (chủ đề, quy trình, kết quả mong đợi)

   5.5.    Ra quyết định

   Các kiểu ra quyết định khác nhau 

   Truyền thông trong nhóm

    Các kỹ năng truyền thông giữa các cá nhân trong nhóm


    ◊ Tin liên quan