Thiết kế website
 
 
Đào tạo cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo cá nhân
Kỹ năng lãnh đạo bản thân
Tháng 5

Số buổi : 3 ngày
Học phí : 2.700.000


Mục tiêu và lợi ích khóa học

Khoá học này sẽ trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết để lãnh đạo và quản lý các cá nhân trong tổ chức, cơ quan một cách phù hợp; giúp học viên củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện vai trò lãnh đạo một cách hiệu quả cũng như đạt được mục tiêu thuận lợi hơn trong công việc.  


Nội dung khóa học

1.  Vai trò và chức năng của người lãnh đạo

 • Vị trí của người quản lý/ lãnh đạo
 • Vai trò và trách nhiệm của người quản lý/ lãnh đạo
 • Các kỹ năng của người quản lý/ lãnh đạo

2.  Phong cách lãnh đạo

 • Các phong cách lãnh đạo
 • Mạng lưới quản lý của Blake and Mouton
 • Lãnh đạo theo tình huống
 • Sơ đồ phong cách lãnh đạo
 • Ứng dụng các phong cách lãnh đạo

3.  Quản lý kế hoạch và kỹ năng giao việc

 • Phương pháp xác đỊnh nội dung công việc 5W-1H-2C-5M
 • Phân loại các hoạch định – Hoạch định tác nghiệp
 • Thiết lập mục tiêu SMART
 • Bài tập về lập mục tiêu và phương thức hành động

4.  Động viên nhân viên

 • Các lý thuyết động viên nhân viên
 • Trắc nghiệm mức độ động viên trong doanh nghiệp
 • Làm thế nào để động viên nhân viên của mình
 • Áp dụng động viên vào thực tế doanh nghiệp

◊ Tin liên quan