Thiết kế website
 
 
Đào tạo cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo cá nhân
Kỹ năng giải quyết vấn đề

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Độ dài khóa học: 3 ngày

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham dự chương trình, người học có khả năng:

 • Hiểu được quy trình nhận diện và phân loại các vấn đề, sự cố phát sinh cũng như quy trình đề ra các giải pháp và chọn lựa quyết định tối ưu;
 • Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hình “tư duy sáng tạo”.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 

1. Nhận dạng các loại vấn đề

 • Các loại vấn đề
 • Những sai lầm thường gặp khi giải quyết vấn đề
 • Quy trình giải quyết vấn đề

2. Những phương thức hiệu quả sử dụng trong phân tích vấn đề

 • Nêu vấn đề, truy tìm nguyên nhân
 • Công cụ 5 – WHY
 • Brianstorming
 • Biểu đồ xương cá

3. Cách thức giải quyết vấn đề

 • Thiết lập mục tiêu giải quyết vấn đề và các tiêu chí
 • Các công cụ đánh giá và lựa chọn giải pháp
 • Flowchart
 • Phân tích nguồn lực tác động
 • Lập kế hoạch thực hiên
 • Đánh giá kết quả

4. Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo

 • Triết lý của sáng tạo trong giải quyết vấn đề;
 • Những tiêu chí của một giải pháp sáng tạo
 • Những phương pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả trong giải quyết vấn đề.

 

 ◊ Tin liên quan