Thiết kế website
 
 
Đào tạo cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo cá nhân
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Độ dài khóa học : 3 ngày

Nội dung khóa học

Khoá học được thiết kế nhằm giúp các học viên hiểu rõ bản chất của hoạt động độ nhóm cũng như quá trình xây dựng và hoạt động của nhóm công tác, đồng thời cung cấp cho các học viên cơ hội để thực hành và phát triển những kỹ năng cơ bản trong việc xây dựng, duy trì và phát triển nhóm công tác. Học viên cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu và sử dụng các công cụ, biện pháp phân tích vấn đề trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả và giúp đỡ các thành viên khác trong nhóm. 

Nội dung đào tạo
Đặc điểm của nhóm công tác

 • Phân biệt nhóm và đội
 • Thế nào là xây dựng nhóm và làm việc trong nhóm
 • Xây dựng Mục tiêu và Tầm nhìn của nhóm
 • Các giai đoạn phát triển của nhóm

 • Thành lập nhóm
 • Xây dựng văn hóa trong nhóm
 • Lựa chọn người lãnh đạo
 • Phân tích vai trò của các cá nhân trong nhóm
 • Bài tập tình huống về các giai đoạn phát triển nhóm
 • Vai trò của người lãnh đạo nhóm

 • Xác định mục tiêu nhóm
 • Xây dựng nhóm
 • Phát triển nhóm
 • Giám sát họat động của nhóm và các thành viên trong nhóm
 • Các nguyên tắc trong làm việc nhóm
 • Phân chia công việc giữa các thành viên
 • Tăng cường khả năng của các cá nhân
 • Tham gia các họat động của nhóm


Bài tập tình huống

Giải quyết mâu thuẫn trong hoạt động nhóm

5.1. Các phương pháp xác đinh nguyên nhân
- Phương pháp 5 Whys

- Phương pháp “Quy trình sáng tạo”

5.2 . Qui trình giải quyết mâu thuẫn

 • Mô hình DECIDE
 • Mô hình KEPNER-TROGOE

5.3. Các vấn đề cần lưu ý trong việc giải quyết mâu thuẫn

  • Bài tập tình huống:

5.4. Các công cụ và kỹ thuật
- Brainstorming

- Mind mapping

- Johari window

- Slip Method (Các thành viên trong nhóm đưa ra các ý tưởng chung)

- Prioritizing

- Parking lots (giữ lại những vấn đề để nhóm đưa ra quyết định)

- Road Map (chủ đề, quy trình, kết quả mong đợi)

5.5.    Ra quyết định

Các kiểu ra quyết định khác nhau

Truyền thông trong nhóm

Các kỹ năng truyền thông giữa các cá nhân trong nhóm

              
◊ Tin liên quan