Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Phân tích và dự báo thị trường
Độ dài khóa học: 3 ngày

Mục tiêu khóa học


Khóa đào tạo cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật và quan trọng nhất nhằm dự báo và phân tích thị trường chính xác nhất có thể.  Khóa học cũng hệ thống hóa quy trình và kỹ năng để học viên có thể áp dụng những kiến thức, kỹ năng trong công việc cụ thể hàng ngày để tôi ưu hóa kết quả công việc của mình


Nội dung

1.Tổng quan về nghiên cứu thị trường:

-         Các hình thức nghiên cứu thị trường

-         Nghiên cứu thị trường trong việc xây dựng chiến lược thị trường, bán hàng và chiến lược kinh doanh.

Bài tập nhóm:  Một số thiết kế bảng biểu  yêu cầu nghiên cứu thị trường

Thiết kế dự án nghiên cứu thị trường
:

-         Xác định nhu cầu nghiên cứu

-         Lựa chọn hình thức nghiên cứu

-         Thiết kế câu hỏi nghiên cứu

-         Dự kiến kết quả của công tác nghiên cứu.

3.     Nội dung phân tích và dự báo thị trường:

-         Phân tích thị trường:  thị trường mục tiêu, chu kỳ thị trường, phân vùng thị trường

-         Phân tích khách hàng

-         Phân tích và dự báo sự cạnh tranh của thị trường

-         Xây dựng phương án dự báo thị trường.

Các công cụ xử dụng để phân tích và dự báo thị trường
:

-         SWOT Analysis

-         P.E.S.T Alalysis

-         Benchmarking

-         Porter 5 Forces

Bài tập nhóm:  Ứng dụng Prter 5 Foces trong việc phân tích thị trường

1.     Nghiên cứu thị trường thực địa

-         Phương pháp tổng quan trong nghiên cứu thị trường

-         Các phương pháp thiết kế bảng câu hỏi cho phỏng vấn

-         Các hình thức tiến hành phỏng vấn

Bài tập nhóm:  Thiết kế bảng câu hỏi để đo mức độ hài lòng của khách hàng.

Kỹ thuật phân tích và mô hình dự báo thị trường
:

-         Các phương pháp dự báo chuyên gia

-         Dự báo thị trường theo thơi gian

Phân tích dữ liệu định tính và định lượng

Bài tập nhóm:  Dự báo xu hướng thị trường trong những năm tới

3.     Lập báo cáo và trình bày báo cáo phân tích và dự báo thị trường

Bài tập thực hành:  Thực hành sử dụng biểu đồ để diễn giải các số liệu trong báo cáo phân tích và dự báo thị trường.


◊ Tin liên quan