Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Lập kế hoạch và kinh doanh

Độ dài khóa học: 02 ngày

Mục đích khóa học 

Lập kế hoạch kinh doanh


Mục đích khoá học 

Cung cấp cho học viên tổng quan chiến lược kinh doanh từ đó học viên có thể nắm được các bước căn bản để lập Kế hoạch kinh doanh, hiểu và áp dụng được các mô hình phân tích để phân tích và tư duy chiến lược về vị thế của doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường từ đó lựa chọn được những chiến lược phù hợp với thực trạng cạnh tranh của công ty.

 

Nội dung khóa học

 1. Tổng quan về lập Kế hoạch kinh doanh

 • Bản chất của Chiến lược kinh doanh
 • Đặc trưng của Chiến lược kinh doanh
 • Sự khác nhau giữa chiến lược, chiến thuật
 • Quan hệ giữa chiến lược và kế hoạch
 • Kế hoạch là gì?
 • Tại sao một doanh nghiệp cần có kế họach?
 • Đối tượng của kế hoạch kinh doanh
 • Các yếu tố của một kế hoạch kinh doanh
 • Các kiểu kế hoạch kinh doanh

2. Các công cụ phân tích và tư duy chiến lược:

 • Phân tích MôI trưòng Khách quan của Doanh nghiệp: Mô hình PEST
 • Phân tích môi trưòng Trung mô: Mô hình 5 mặt (5 FORCES),     
 • Phân tích môi trường vi mô: Phân tích cạnh tranh
 • Phân tích Mức độ hấp dẫn của thị trường.
 • Mô hình ANSOFF, BCG
 • Phân tích năng lực cơ bản của doanh nghiệp

3.Mục tiêu chiến lược của Doanh nghiệp:

Mô hình MOS


  Lập Kế hoạch kinh doanh:

 • Các bước căn bản để xây dựng Kế hoạch kinh doanh
  • Kế hoạch kinh doanh mẫu
  • Quy trình

5.     Bài tập tình huống:

Xây dựng kế hoạch kinh doanh mẫu dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp

◊ Tin liên quan