Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Quản trị dự án
Độ dài khóa học: 05 ngày

Mục tiêu khoá học

Khóa học giúp các học viên nắm được những vấn đề cơ bản của quản lý dự án, cách thức và phương pháp quản lý dự án. Phát triển kỹ năng phân tích và đề xuất các phương pháp quản lý dự án để nâng cao hiệu suất và hiệu quả của việc tổ chức thực hiện các dự án. 


Nội dung khoá học

1. Giới thiệu 
- Tầm quan trọng của quản lý dự án
- Mô hình quản lý dự án
- Hỗ trợ quản lý dự án

2. Chu kỳ dự án
- Chu kỳ dự án, các giai đoạn của chu kỳ dự án
- Cổng kiểm soát

3. Quản lý / lãnh đạo dự án

A. Các yêu cầu của dự án

- Lựa chọn về tổ chức
- Đội dự án
+  Giao dự án và khẳng dịnh quyền hạn của người quản lý
+  Bố trí nhân sự cho đội dự án
+  Quản lý tương tác và quản lý với tổ chức

- Lập kế hoạch cho dự án
+  Xác định các hạng mục của dự án cần được hoàn thành
+  Thời gian, cách thức hoàn thành các hạnh mục 

- Cơ hội và rủi ro
+  Xác định cơ hội và mức độ rủi ro
+  Biện pháp đề phòng / ứng phó

- Kiểm soát dự án
+  Kiểm soát chủ động kế hoạch dự án và điều chỉnh kế hoạch
+  Sử dụng các kỹ thuật quản lý
+  Tiến hành các biện pháp điều chỉnh

- Tính thường trực của dự án
+  Các hoạt động theo kế hoạch, không theo kế hoạch
+  Các quá trình kiểm soát 

- Tình trạng dự án
- Hoạt động điều chỉnh
+  Phân tích vấn đề
+  Sắp xếp thứ tự các ưu tiên
+  Xác định các phương pháp tối ưu

- Lãnh đạo dự án
+  Lãnh đạo tình huống - Quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý
+  Các phương pháp tạo hứng khởi và động lực 
+  Xác định phong cách lãnh đạo

◊ Tin liên quan