Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp

Độ dài khóa học: 3 ngày

Mục tiêu khóa học:

Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, quan điểm về doanh nghiệp và quản trị học, bao gồm cả những vấn đề tài chính cũng như phi tài chính. Khóa học sẽ  giúp  cho học viên hiểu và đánh giá tầm ảnh hưởng của những vấn đề như kết cấu của tổ chức, các khía cạnh chính trị, văn hóa, xã hôi.Từ đó, hỗ trợ học viên định hình và hấp thụ các trường phái quản trị cũng như điều khiển doanh nghiệp, phân biệt giữa quản lý và lãnh đạo. Ngoài ra, khóa học này sẽ hướng dẫn học viên xác định các tầm nhìn chiến lược bao gốm ngắn, trung và dài hạn.Nội dung chương trình

1. Tổng quan về quản lý doanh nghiệp:

-       Quản lý doanh nghiệp và những yếu tố đem lại thành công trong các chiến lược cạnh tranh

-       Phân tích mối quan hệ đặc biệt giữa chiến lược cạnh tranh và quản lý con người.

-       Mô hình quản lý hiệu suất

2.  Các yếu tố quan trọng trong môi trường kinh doanh quốc tế

-       Đánh giá những tác động của sự thay đổi môi trường kinh doanh quốc tế đến doanh nghiệp.

-       Phân tích và áp dụng các thành phần khác nhau của marketing mix (7Ps) để tạo ra hiệu quả kinh doanh và chiến lược cạnh tranh toàn cầu.

-       Thảo luận những vấn đề quan trọng về quản lý doanh nghiệp trong môi trường quốc tế.

3.    Chiến lược quản lý và kỹ năng lãnh đạo

-       Giới thiệu về bản chất của quản trị và kỹ năng lãnh đạo

-       Phân tích sự khác biệt giữa tầm ảnh hưởng và quyền lực, phát triển phong cách lãnh đạo và áp dụng một cách phù hợp vào công tác quản lý.

-       Xác định các tính chất của 1 nhà lãnh đạo tốt (hành vi, giá trị và đặc điểm)

-       Hiểu và áp dụng mô hình phát triển động lực

4.    Chiến lược quản lý và kỹ năng lãnh đạo (2)

-       Hiểu và phân tích mối quan hệ giữa nhà quản lý và nhân viên

-       Xác định vai trò và cách tích hợp công tác lãnh đạo với các lĩnh vực khác.

-       Phát triển kỹ năng lãnh đạo phù hợp với môi trường nội địa cũng như quốc tế

-       Xác định các thách thức thường gặp trong công tác lãnh đạo và giải pháp phù hợp

-       Chiến lược thích ứng các văn hóa ứng xử trong công tác lãnh đạo

5.    Hoạch định chiến lược

-       Phát triển chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp

-       Quản lý chiến lược ở phạm vi kinh doanh, doanh nghiệp

-       Xác định mục tiêu và mục đích của tổ chức, từ đó phát triển chiến lược.

-       Quản lý các tình huông trong tương lai ngắn, trung và dài hạn

 

◊ Tin liên quan