Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Thời lượng khóa học: 02 ngày

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế nhằm giúp các học viên có thể sắp xếp giải quyết khối lượng công việc một cách hiệu quả nhất, phù hợp với quỹ thời gian hạn hẹp của mình; Áp dụng được qui trình hoạch định và kiểm soát công việc để tổ chức thực hiện, kiểm soát công việc hiệu quả hơn  quả hơn, với các công cụ thích hợp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Phần I: QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

  1. Vai trò của hoạch định và kiểm soát

  1. Qui trình thực hiên công việc

Phần II: QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

  1. Quản lý thời gian hiệu quả

-       Tầm quan trọng của thời gian và quản lý thời gian

-       Bắt đầu từ mục tiêu đã đinh

-       Ưu tiên cho việc quan trọng nhất

-       Các bước và kỹ thuật quản lý thời gian

  1. Hoạch định và kiểm soát công việc cá nhân

Phần III: HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC NHÓM

  1. Qui trình họach định
  2. Hoạch định, phân bổ nguồn nhân lực
  3. Triển khai thực hiện công việc
  4. Kiểm soát và điều chỉnh trong quá trình thực hiện

Phần IV: HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT VỚI NGUỒN LỰC BỊ CHIA SỂ

  1. Những vấn đề cần giải quyết
  2. Hoạch định và kiểm soát khi nguồn lực bị chia sẻ
◊ Tin liên quan